Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Agentura podporovaného zaměstnávání - sociální rehabilitace

Agentura poskytuje uživatelům službu sociální rehabilitace dle zákona o sociálních službách §70 a podporuje je v samostatnosti a soběstačnosti.

Vznikla v září 2005 jako úsek Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích. První impuls pro vznik agentury vzešel z Komunitního plánování města Litoměřice, služba podobného charakteru v litoměřickém regionu chyběla. 

 

Poslání
Podporujeme lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve společnosti.

  

Komu je služba určena
Lidem se zdravotním postižením - tělesným, mentálním, kombinovaným a duševním onemocněním, kteří potřebují podporu při získávání dovedností a začleňování do společnosti. Jedná se o uživatele domovů sociální péče, chráněných bydlení v okolí a uživatele, kteří žijí doma. Služba je poskytována uživatelům z Litoměřicka ve věku
18 – 64 let. 

  

Cíle služby
1. Zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služeb – prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
2. Integrace osob s postižením na trh práce a tedy naplnění základního lidského práva občana - práva na práci.
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
4. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 
 
 
Délka poskytování služby: 2 roky - služba je poskytována zdarma.

  

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

Pro další informace nás kontaktujte  
 
Leták o Agentuře pro veřejnost  (dokument MS Word)Leták pro veřejnost  

 

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU