Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Centrum denních služeb

Posláním Centra denních služeb (CDS) Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením a se zdravotním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti.

Nabízíme nácvik takových pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli. 

 

Služby v CDS jsou založené na písemné smlouvě mezi Diakonií ČCE a uživatelem, případně jeho opatrovníkem. Služba je časově omezená dle smlouvy na 2 roky, v případě potřeby je možné smlouvu prodloužit o další dva roky.
   

Rozsah poskytovaných služeb v Centru denních služeb podle vyhlášky č.505/2006Sb. § 11

 

Cíle služby:

Dlouhodobý cíl: Vést uživatele k větší samostatnosti a soběstačnosti, snižovat míru podpory, kterou jim poskytujeme, a tím vytvářet podmínky, které se co nejvíce podobají běžnému životu.

 • Podpořit uživatele při udržování a zvyšování soběstačnosti nejen v Centru, ale i v běžném prostředí (udržení nebo zvýšení sociálních dovedností, vzájemná spolupráce v kolektivu a rozvíjení samostatnosti uživatelů
 • Naučit uživatele konkrétním pracovním dovednostem na výukových stanovištích
 • Zvýšit povědomí veřejnosti o schopnostech a možnostech lidí s postižením prostřednictvím propagačních akcí
 • Zvýšit schopnost uživatelů samostatně se rozhodovat. Seznamovat uživatele s dalšími institucemi, jejichž služby mohou využívat

 

Cílová skupina:

Zájemci o službu, kteří mají zájem rozvíjet a udržovat své dovednosti potřebné pro zvládání běžného života s přiměřenou podporou.

 • osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením 
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura uživatelů služeb: dospělí lidé, starší 18 let,
ne však senioři od 64 let.

 

Nelze přijmout zájemce, pokud:

 • nesplňuje základní kritéria definovaná pro cílovou skupinu
 • zájemce potřebují intenzivní péči při sebeobsluze (např. při příjmu potravy sondou, osobní hygieně – přebalování, apod.) a ošetřovatelské a zdravotní úkony
 • zájemce požaduje službu, kterou neposkytujeme
 • zájemce odmítá přijmout Vnitřní řád Centra denních služeb 
 • je naplněna kapacita
 • pokud zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytování služeb:

 • Princip respektování potřeb uživatelů - Služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů v rámci možností poskytované služby
 • Princip individuálního přístupu - Služba je poskytována na základě individuálního plánování, které vychází z přání a potřeb uživatelů
 • Princip rovnocenného přístupu - Služba je postavena na partnerském přístupu a vztahu k uživateli a vzájemném respektu. Uživatel je partnerem, nikoli pasivním příjemcem služby
 • Princip přiměřené podpory - Služba poskytuje takovou podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv omezuje
 • Princip respektování volby uživatelů - uživatel se sám rozhoduje, jaké služby bude využívat. Jeho přání respektujeme

 

Doba poskytování služby:

od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00

Služba je placená, cena 25 Kč za hodinu.

 

Snadný text o CDS:

obrázkové informace o CDS

obrázkový týdenní plán v CDS

 


 

 
Děkujeme všem dárcům, kteří nás podporují.

Finanční dary zasílejte na účet (CZK- Komerční Banka) č. 19 – 5905840277/ 0100 nebo (EUR) č. 1638435243/0800) variabilní symbol 9902

 

Pro další informace nás kontaktujte 

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU