Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Centrum denních služeb

Posláním Centra denních služeb (CDS) Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením a se zdravotním postižením při začleňování do běžného života ve společnosti.

Nabízíme nácvik takových pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli. 

 

Služby v CDS jsou založené na písemné smlouvě mezi Diakonií ČCE a uživatelem, případně jeho opatrovníkem. Služba je časově omezená dle smlouvy na 2 roky, v případě potřeby je možné smlouvu prodloužit o další dva roky.
   

Rozsah poskytovaných služeb v Centru denních služeb podle vyhlášky č.505/2006Sb. § 11

 

Cíle služby:

Dlouhodobý cíl: Vést uživatele k větší samostatnosti a soběstačnosti, snižovat míru podpory, kterou jim poskytujeme, a tím vytvářet podmínky, které se co nejvíce podobají běžnému životu.

 • Podpořit uživatele při udržování a zvyšování soběstačnosti nejen v Centru, ale i v běžném prostředí (udržení nebo zvýšení sociálních dovedností, vzájemná spolupráce v kolektivu a rozvíjení samostatnosti uživatelů
 • Naučit uživatele konkrétním pracovním dovednostem na výukových stanovištích
 • Zvýšit povědomí veřejnosti o schopnostech a možnostech lidí s postižením prostřednictvím propagačních akcí
 • Zvýšit schopnost uživatelů samostatně se rozhodovat. Seznamovat uživatele s dalšími institucemi, jejichž služby mohou využívat

 

Cílová skupina:

Zájemci o službu, kteří mají zájem rozvíjet a udržovat své dovednosti potřebné pro zvládání běžného života s přiměřenou podporou.

 • osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením 
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura uživatelů služeb: dospělí lidé, starší 18 let,
ne však senioři od 64 let.

 

Nelze přijmout zájemce, pokud:

 • nesplňuje základní kritéria definovaná pro cílovou skupinu
 • zájemce potřebují intenzivní péči při sebeobsluze (např. při příjmu potravy sondou, osobní hygieně – přebalování, apod.) a ošetřovatelské a zdravotní úkony
 • zájemce požaduje službu, kterou neposkytujeme
 • zájemce odmítá přijmout Vnitřní řád Centra denních služeb 
 • je naplněna kapacita
 • pokud zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytování služeb:

 • Princip respektování potřeb uživatelů - Služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů v rámci možností poskytované služby
 • Princip individuálního přístupu - Služba je poskytována na základě individuálního plánování, které vychází z přání a potřeb uživatelů
 • Princip rovnocenného přístupu - Služba je postavena na partnerském přístupu a vztahu k uživateli a vzájemném respektu. Uživatel je partnerem, nikoli pasivním příjemcem služby
 • Princip přiměřené podpory - Služba poskytuje takovou podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv omezuje
 • Princip respektování volby uživatelů - uživatel se sám rozhoduje, jaké služby bude využívat. Jeho přání respektujeme

 

Doba poskytování služby:

od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00

Služba je placená, cena 25 Kč za hodinu.

 

Snadný text o CDS:

obrázkové informace o CDS

obrázkový týdenní plán v CDS

 


 

 
Děkujeme všem dárcům, kteří nás podporují.

Finanční dary zasílejte na účet (CZK- Komerční Banka) č. 19 – 5905840277/ 0100 nebo (EUR) č. 1638435243/0800) variabilní symbol 9902

 

Pro další informace nás kontaktujte 

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha